Licznik odwiedzin : 1693144 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

UWAGA Beneficjenci !!!

Wnioski składa się w wyznaczonym terminie, a więc prosimy czekać na pojawienie się ogłoszenia o naborze.

LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU.

LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny!!!

LGD dokonuje wyboru operacji a następnie przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego (45 dni)

Po przekazaniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dobre i kompletne przygotowanie wniosku i wszystkich załączników zwiększa Państwa szanse na otrzymanie dofinasowania. Urząd Marszałkowski wyznaczy państwu TYLKO 7 dni na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!

Jedynie koszty ogóle w wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 01 stycznia 2014r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za koncesję, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Droga po dotację - czyli krok po kroku co? I kiedy ? dzieje się z naszym wnioskiem

 

 

Etap Termin
Złożenie w wniosku do LGD Wskazany w ogłoszeniu o naborze min. 14 max 30 dni
Ocena i wybór przez LGD- Radę Decyzyjną Do 45 dni od zakończenia naboru
LGD przekazuje wybrane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 7 dni od oceny i wyboru wniosków
Weryfikacja przez Urząd Marszałkowski 3 miesiące, w tym 1 możliwość uzupełnień w terminie 7 dni
Podpisanie Umowy z Urzędem Marszałkowskim W ciągu 14 dni od zakończenia weryfikacji

 

Podjęcie działalności gospodarczej:
Etap 1 Termin
Zarejestrowanie działalności w CEIDG Do dnia złożenia wniosku o płatność I transzy - do 3 miesięcy
Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego w przypadku samozatrudnienia
Uzyskanie pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją
Złożenie Wniosku o Płatność I transzy do 3 miesięcy od podpisania Umowy
Wypłata środków 80% wnioskowanej kwoty 30 dni od dnia złożenia Wniosku o Płatność
Etap 2 Termin
Realizacja biznesplanu Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
W przypadku gdy nie występuje samozatrudnienie, zatrudnienie osoby na umowę o pracę.
Złożenie Wniosku o Płatność II transza Udokumentowanie realizacji biznesplanu, np. faktury, dokumentacja zdjęciowa, druki ZUS, umowa o pracę w przypadku zatrudnienia pracownika Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
Wypłata środków 20% wnioskowanej kwoty 3 miesiące od dnia złożenia Wniosku o Płatność II transzy

 

Rozwijanie działalności gospodarczej:
Etap Termin
Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach, w przypadku realizacji dwóch etapów składamy wniosek o płatność pośrednia i końcową. Wskazany w umowie nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy
Zatrudnienie osoby na umowę o pracę
Realizacja biznesplanu
Złożenie Wniosku o Płatność Udokumentowanie realizacji biznesplanu, np. faktury, dokumentacja zdjęciowa, druki ZUS, umowa o pracę w przypadku zatrudnienia pracownika
Wypłata środków refundacja max 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 3 miesiące od złożenia Wniosku o Płatność