Licznik odwiedzin : 1693157 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • Hello_Spring.jpg
 • raindrops.jpg
A A A

Dla kogo?

Osoby prawne posiadające siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR

 • JST z wyłączeniem województwa
 • NGO

Warunki, jakie trzeba spełnić?

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.
 • podmiot wykaże, że:

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

Poziom dofinansowania REFUNDACJA:

 • NGO - dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;
 • JST - dofinansowanie operacji w formie refundacji, stanowiące - 63,63%

Nabór wniosków:

 • I półrocze 2017 r.
 • I półrocze 2018 r.

Koszty kwalifikowalne:

 • ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakup robót budowlanych lub usług;
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
 • zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;
 • podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Numer identyfikacyjny:

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html lub w biurze LGD Zielone Światło.

Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru - Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach. Pobierz plik [PDF]

Dokumenty aplikacyjne

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Pobierz plik [PDF]
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Pobierz plik [PDF]- Pobierz plik [DOCX]
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - Pobierz plik - Pobierz plik [XLS]
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych - Pobierz plik
 • Załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - Pobierz plik
 • Formularz wniosku o płatność - Pobierz plik [PDF] - Pobierz plik [XLSX]
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Pobierz plik [PDF]

 

Co dalej? Krok po kroku

Ocena wniosku – jak to działa?

W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:

I etap: ocena zgodności wniosku z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu,

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: ocena wniosku pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć wymaganych dokumentów!!!

Wykaz załączników - Pobierz plik [XLSX]

Karta weryfikacji zgodności z PROW - Pobierz plik [DOCX]

III etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.

!!! Wskaż i uzasadnij zgodność projektu z poszczególnymi kryteriami.

Powstaje lista projektów wybranych.

LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.

W przypadku oczywistych braków UM wzywa TYLKO RAZ wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni.

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność.