Licznik odwiedzin : 1693134 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • Hello_Spring.jpg
 • raindrops.jpg
A A A

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Osoba fizyczna – pełnoletnia i zamieszkująca na obszarze objętym LSR
 • Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów: https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Premia w wysokości 100 tys. zł (bez konieczności wkładu własnego) (80% po podpisaniu umowy, 20% po rozliczeniu projektu)

 

WYKLUCZONE Z PROGRAMU TYPY DZIAŁALNOŚCI:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (Sekcja A 01.6);
 • górnictwo i wydobywanie (Sekcja B);
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Sekcja B Dział 09);
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (Sekcja C 10.2);
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Sekcja C Dział 19);
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (Sekcja C Dział 20);
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Sekcja C Dział 21);
 • produkcja metali (Sekcja C Dział 24);
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (Sekcja C Dział 29 oraz 30.91);
 • transport lotniczy i kolejowy (Sekcja H Dział 51 oraz 49.1);
 • gospodarka magazynowa (Sekcja H Dział 52).

 

JAKIE KOSZTY SĄ KWALIFIKOWANE?

1. ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,

2. zakup robót budowlanych lub usług,

3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,

8. podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

WARUNKI, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ?

Wnioskodawca:

 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyjątek – operacja będzie dotyczyć produkcji artykułów spożywczych lub napojów)
 • zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:
  • zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podleganie tym ubezpieczeniom przez łącznie co najmniej 2 lata (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej – w ten okres nie wlicza się okres “Ulgi na Start” w jej trakcie beneficjent podlega tylko pod ubezpieczenie zdrowotne), lub
  • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma je do dnia, w którym upłyną 2 lata (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej)

 

WARUNKI REALIZACJI

 • niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;
 • założenie działalności, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Biznesplanem oraz złożenie wniosku o płatność końcową najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (max do 30.06.2024 r.);
 • realizacja operacji inwestycyjnej na obszarze działania LGD;
 • realizacja operacji na nieruchomości (posiadającej funkcję usługową) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • Należy upewnić się czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej w zaplanowanej lokalizacji oraz czy wymagana jest zmiana sposobu użytkowania obiektu.
 • W przypadku konieczności zmiany sposobu użytkowania decyzję dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu należy dołączyć do wniosku o płatność I transzy dołączyć

-> Jeżeli w lokalu nie będą przyjmowani klienci, beneficjent nie zatrudnia pracownika oraz powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na lokal nie przekracza 30% całego budynku wówczas nie jest konieczna zmiana sposobu użytkowania.

-> Jeżeli beneficjent zatrudnia pracowników oraz lokal będą odwiedzali klienci wówczas należy uzyskać decyzję dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu.

->Istniejący budynek gospodarczy wykorzystywany np. na warsztat stolarski, mechaniki samochodowej itp. – wymagana jest zmiana sposobu użytkowania budynku na usługową.

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

 

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

 

Ocena wniosku – jak to działa?

I etap: Ocena I stopnia zgodności z ogłoszeniem, tj.:

 • Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu?
 • Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?
 • Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?
 • Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

 

II etap: Ocena II stopnia w zakresie zgodności z PROW

Załączniki, na podstawie których będzie oceniana zgodność z Programem:

Dowód osobisty

Zaświadczenie z ewidencji ludności

Prawo do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub inne dokumenty wymienione w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy)

Ostateczna decyzja środowiskowa lub dokument potwierdzający, iż dana operacja nie wymaga wydania takiej decyzji

Biznesplan

Zaświadczenie KRUS/ZUS – dla podejmujących działalność

Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć któregoś z powyższych dokumentów!!!

Do ogłoszenia o naborze załączony będzie wykaz załączników. Brak wszystkich załączników w dniu złożenia wniosku skutkuje otrzymaniem 0 punktów e ocenie zgodności z kryteriami wyboru.

 

III etap: Ocena wniosku pod kątem kryteriów wyboru operacji. Kryteria do pobrania

Powstaje lista projektów wybranych

Cała powyższa ocena wniosku prowadzona w jest LGD i trwa łącznie max 60 dni od zakończenia naboru

 

IV etap: LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego (UM), gdzie następuje dalsza ich ocena

 • 4 miesięczna ocena formalna prowadzona przez pracowników UM
 • W przypadku oczywistych braków UM wzywa wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień – wydłuża się czas oceny formalnej
 • Podpisanie umowy w UM
 • Złożenie wniosku o płatność I transzy i wypłata 80 %premii.
 • Realizacja projektu
 • Złożenie wniosku o płatność II transzy
 • Kontrola przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Wypłata 20 % wnioskowanej premii (refundacja)