Licznik odwiedzin : 1693094 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Dla kogo?

- osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze jednej z Gmin objętych LSR - Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo;

- Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej;

- Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR;

- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

 

Warunki, jakie trzeba spełnić?

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

- podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

e) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

- została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

 

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczej;

2. operacja zakłada:

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

- utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Poziom dofinansowania REFUNDACJA:

a) Rozwijanie działalności gospodarczej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

- Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł;

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł

b) Rozwijanie działalności gospodarczej z utrzymaniem obecnych miejsc pracy:

- Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji;

- Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł;

- Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

 

Nabór wniosków:

- I półrocze 2017 r.

- II półrocze 2017 r.

 

Koszty kwalifikowalne:

- ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

- zakup robót budowlanych lub usług;

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;

- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych);

- zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów;

- podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Numer identyfikacyjny:

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html lub w biurze LGD Zielone Światło.

 

Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru - Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach. - Pobierz plik [PDF]

 

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - Pobierz plik [PDF]

• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - Pobierz plik [XLSX]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

3) Biznesplan (wersja 3z)

• Biznesplan (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Biznesplan (.docx) - Pobierz plik [DOCX]

• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

• Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

• Oświadczenie (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Oświadczenie (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Pobierz plik [PDF]

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - Pobierz plik [PDF]

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - Pobierz plik [PDF]

• Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - Pobierz plik [XLSX]

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - Pobierz plik [PDF]

• Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - Pobierz plik [XLSX]

• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - Pobierz plik [PDF]

 

Co dalej? Krok po kroku

Ocena wniosku – jak to działa?

W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:

I etap: ocena zgodności wniosku z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu,

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: ocena wniosku pod kątem zgodności z PROW 2014-2020.

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć wymaganych dokumentów!!!

Wykaz załączników - Pobierz plik [XLSX]

Karta weryfikacji zgodności z PROW - Pobierz plik [DOCX]

III etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.

!!! Wskaż i uzasadnij zgodność projektu z poszczególnymi kryteriami.

Powstaje lista projektów wybranych.

LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.

W przypadku oczywistych braków UM wzywa TYLKO RAZ wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni.

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność.