Licznik odwiedzin : 1693101 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 16 – 31 stycznia 2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia: II.1.1. WSPIERANIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej

OGŁOSZENIE 1/2017/P WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Data publikacji: 31.12.2016r.

Ogłoszenie o naborze 1/2017/P

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, załącznik nr 2 do ogłoszenia:

• Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia osoby przynależącej do grupy defaworyzowanej w formie oświadczenia Pobierz plik

• Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji Pobierz plik

• Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego operacji (sekcja VII w Biznesplanie, tabela 7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji) oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy.

• Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie uruchamianej działalności: certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością

• Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego zakresie uruchamianej działalności: świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające doświadczenie w danej branży.

• Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Formularze wniosków

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Zielone Światło Pobierz plik

Procedura wyboru i oceny wniosków Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Pobierz plik

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 13.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.

• Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Po przekazaniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dobre i kompletne przygotowanie wniosku i wszystkich załączników zwiększa Państwa szanse na otrzymanie dofinasowania. Urząd Marszałkowski wyznaczy państwu TYLKO 7 dni na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

• Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

• Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu. Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.

• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

• Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: http://www.lgdzs.pl/index.php/dokumenty-menu/legislacja-leader-2014-2020 • Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!