Licznik odwiedzin : 1717386 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

 • Hello_Spring.jpg
 • raindrops.jpg
A A A

LGD Zielone Światło informuje o wynikach naboru 1/2018/ITRK, w ramach przedsięwzięcia I.1.1 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 09.03.2018r.-23.03.2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej

OGŁOSZENIE 1/2018/ITRK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ogłoszenie o naborze 1/2018/ITRK Pobierz plik

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie Pobierz plik

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów Pobierz plik

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji Pobierz plik

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, załącznik nr 2 do ogłoszenia:

 • Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego (we Wniosku o Przyznanie Pomocy - Sekcja B.V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji) oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ujęcie operacji w dokumentach strategicznych, lub planistycznych obszaru LGD.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego realizowanie operacji w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru LGD.
 • Kopia dokumentów potwierdzających zrealizowanie na obszarze LGD przynajmniej 3 projektów w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturalnej.
 • Wydruk KRS, potwierdzający posiadanie siedziby lub oddziału terenowego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na obszarze LGD, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o Przyznanie Pomocy - dotyczy NGO.

Formularze wniosków:

I. Wniosek o Przyznanie Pomocy:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Pobierz plik
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - Pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – Pobierz plik

II. Wniosek o Płatność oraz formularz Umowy o udzielenie wsparcia:

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – Pobierz plik
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – Pobierz plik
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – Pobierz plik
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – Pobierz plik
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – Pobierz plik
 • Formularz Wniosku o Płatność – Pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność – Pobierz plik

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Zielone Światło - Pobierz plik

Procedura wyboru i oceny wniosków Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Pobierz plik

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

• Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu. Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.

• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

• Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: http://www.lgdzs.pl/index.php/dokumenty-menu/legislacja-leader-2014-2020

• Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!