Licznik odwiedzin : 1693104 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Informujemy, że dnia 10.05.2021r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie wniesionych protestów w ramach naborów nr 1/2020/P.

Informujemy, że dnia 4.11.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące wniesionych protestów dla wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2020/P

Informujemy o wynikach oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach1/2020/P.

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 03.08.2020 r. – 17.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia II.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej

OGŁOSZENIE 1/2020/P wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze 1/2020/P

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Cel ogólny i szczegółowy LSR oraz przedsięwzięcie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, załącznik nr 2 do ogłoszenia:

Oświadczenie o planowanym czasie realizacji.

Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia osoby przynależącej do grupy defaworyzowanej w formie oświadczenia.

• Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego (we Wniosku o Przyznanie Pomocy - Sekcja B.V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji) oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen są uszeregowane i są ponumerowane w takiej kolejności jak pozycje w tabeli VII.1 Biznesplanu, do których się odnoszą.

• Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie uruchamianej działalności: certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością

• Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego zakresie uruchamianej działalności: świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające doświadczenie w danej branży.

• Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Formularze wniosków:

I. Wniosek o Przyznanie Pomocy:

II. Biznesplan

III. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

IV. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

V. Formularz Wniosku o Płatność

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Zielone Światło

Procedura wyboru i oceny wniosków Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• Doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy prowadzone jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 –14:00, w piątek w godz. 9:00 –11:00. Dla usprawnienia procesu doradztwa wskazane jest wcześniejsze umówienie się z pracownikami Biura LGD drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (nr tel. 530 310 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W dniu 17.08.2020 r. doradztwo nie będzie prowadzone.