Licznik odwiedzin : 1693168 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Informujemy o wynikach oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze 1/2023/ITRK.

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2023/ITRK

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 24.03.2023r. - 07.04.2023r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE 1/2023/ITRK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Data publikacji: 08.03.2023r.

Ogłoszenie o naborze 1/2023/ITRK

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

• Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego (we Wniosku o Przyznanie Pomocy - Sekcja B.V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji) oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy.

• Kopia dokumentu potwierdzającego ujęcie operacji w dokumentach strategicznych, lub planistycznych obszaru LGD.

• Kopia dokumentu potwierdzającego realizowanie operacji w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru LGD.

• Kopia dokumentów potwierdzających zrealizowanie na obszarze LGD przynajmniej 3 projektów w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturalnej.

• Wydruk KRS, potwierdzający posiadanie siedziby lub oddziału terenowego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na obszarze LGD, co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o Przyznanie Pomocy - dotyczy NGO.

Formularze:

I. Wniosek o Przyznanie Pomocy:

II. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

III. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

IV. Formularz Wniosku o Płatność

V. Formularz informacji monitorującej

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

VI. Wskazówki do formularzy wniosków

Wskazówki do formularzy wniosków

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Zielone Światło

Procedura wyboru i oceny wniosków Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

• Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu. Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.

• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.