Licznik odwiedzin : 1693120 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • Hello_Spring.jpg
  • raindrops.jpg
A A A

Informujemy o wynikach oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze 2/2023/P.

Od negatywnego wyniku oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu:

1.Protokół Rady Decyzyjnej

2.Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 2/2023/P.

3. Lista operacji wybranych – nabór 2/2023/P.

4. Wzór protestu.

LGD Zielone Światło informuje, że w dniach 24.03.2023r. – 07.04.2023r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia II.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej:

OGŁOSZENIE 2/2023/P wraz z załącznikami:

Ogłoszenie o naborze 2/2023/P

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia osoby przynależącej do grupy defaworyzowanej w formie oświadczenia

Oświadczenie o planowanym czasie realizacji

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

• Dokument potwierdzający poziom przyjętych cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego (we Wniosku o Przyznanie Pomocy - Sekcja B.V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji) oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen są uszeregowane i są ponumerowane w takiej kolejności jak pozycje w tabeli VII.1 Biznesplanu, do których się odnoszą

• Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie uruchamianej działalności: certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością

• Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego zakresie uruchamianej działalności: świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające doświadczenie w danej branży.

• Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Formularze:

I. Wniosek o Przyznanie Pomocy:

II. Biznesplan

III. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

IV. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

V. Formularz Wniosku o Płatność

VI. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 

Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców:

• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

• Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

• Doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy prowadzone jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 –14:00, w piątek w godz. 8:00 –11:00. Dla usprawnienia procesu doradztwa wskazane jest wcześniejsze umówienie się z pracownikami Biura LGD drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (nr tel. 530 310 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W dniach 06-07.04.2023 r. doradztwo nie będzie prowadzone.

• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

• Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!